Preddavky z príjmov fyzických osôb

Platenie preddavkov na daň právnických osôb upravuje § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Preddavok definuje ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak ešte nepozná skutočnú výšku dane. Preddavok je povinná platba na daň, ale nie je povinná pre každú fyzickú osobu.

Ktoré fyzické osoby majú povinnosť platiť preddavky?

Podľa zákona majú povinnosť platiť preddavky tie fyzické osoby, ktorých posledná známa daňová povinnosť (teda za rok 2022) bola vyššia ako 5 000 €. Týka sa to fyzických osôb, ktoré mali v danom roku príjmy z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2 zákona).

Ako sa počíta výška preddavku?

Výška preddavku sa odvíja od poslednej známej daňovej povinnosti. Tá sa vypočíta ako základ dane uvedený na riadku 55 daňového priznania (Základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona-odpočet daňovej straty) x sadzba dane 19 %.

Platenie preddavkov

Od výšky poslednej známej daňovej povinnosti závisí aj to, v akých intervaloch bude fyzická osoba preddavky platiť. Môže to byť:

  • štvrťročne, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 €, ale nepresiahla 16 600 €; výška je 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti a splatná je do konca každého kalendárneho štvrťroka;
  • mesačne, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €; výška je 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti a splatná je do konca každého kalendárneho mesiaca.

V odôvodnených prípadoch môže správca dane určiť platenie preddavkov inak, a to na žiadosť daňovníka.

Zaplatené preddavky sa započítavajú na úhradu dane po skončení zdaňovacieho obdobia. Započítavajú sa len tie preddavky, ktoré súvisia so zdaňovacím obdobím a boli zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania.

Zmena a zánik povinnosti platiť preddavky

Zmena nastáva vtedy, keď sa zmení posledná známa daňová povinnosť. Táto situácia pravdepodobne nastane vtedy, keď fyzická osoba, ktorá už platila preddavky, podá daňové priznanie.

Môžu nastať dve situácie – preddavky na daň budú buď vyššie alebo nižšie. Ak budú vyššie, fyzická osoba po podaní daňového priznania začne platiť vyššie preddavky podľa vzorca uvedeného vyššie. Ak budú nižšie, rozdiel súm preddavkov sa započíta na úhradu ďalších preddavkov alebo sa na základe žiadosti fyzickej osobe vráti rozdiel.

Povinnosť platiť preddavky fyzickej osobe zaniká vtedy, ak skončí podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Za skončenie sa považuje aj prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *