Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2024

Každý rok sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane registruje množstvo neziskových
organizácií a každý rok sa vyzbieraná suma zvyšuje. Napríklad v roku 2022 sa takto
vyzbieralo takmer 83 miliónov eur pre takmer 16 000 neziskových organizácií. Učinilo
tak viac ako 850 000 daňových poplatníkov.
Kto sa však môže o 2% uchádzať? Dokedy to musí stihnúť, aký je postup a aké
dokumenty je potrebné doložiť?

Kto sa môže registrovať?

2% z dane môžu prijímať iba tie neziskové organizácie, ktoré vznikli v roku 2022
a skôr
. Ak vaša nezisková organizácia vznikla iba v tomto roku, do zoznamu
prijímateľov 2% z dane sa budete môcť prihlásiť najskôr budúci rok.
Prijímateľmi sa môžu stať tieto neziskové organizácie

 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • občianske združenie,
 • Slovenský červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Registrovať sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane za rok 2024 je možné od 1.
septembra do 15. decembra 2023. Po tomto termíne už nie je možné sa registrovať
ani meniť údaje v registrácii, preto odporúčame zadané údaje dôkladne skontrolovať.
Ak v nich bude totiž chyba, o 2% z dane prídete.

Aký je teda postup do zoznamu prijímateľov 2% z dane?

 1. Vyhľadajte notára. Vykonávať registráciu do zoznamu prijímateľov 2%
  z dane môže ktorýkoľvek notára na Slovensku. Poplatky za registráciu
  sú rôzne, avšak zvyčajne s malými rozdielmi.

 2. Predložte notárovi potrebné dokumenty.
  – budete potrebovať rozhodnutie o registrácii (založení organizácie s právnou subjektivitou) vrátane potvrdenia o pridelení IČO;
  – niektorí notári môžu chcieť potvrdenie o aktuálnej existencii organizácie. Odporúčame opýtať sa priamo notára, u ktorého sa chcete registrovať.

 3. Notár skontroluje, či vaša organizácia spĺňa podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

 4. Následne notár spíše notársku zápisnicu o registrácii neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

 5. Túto notársku zápisnicu musíte podpísať. Notár vyhotoví protokol o registrácii.

 6. A je to! Vaša organizácia je zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Túto registráciu však treba opakovať každý rok.

Aké povinnosti má prijímateľ 2% z dane?

Získali ste financie vďaka 2% z dane. Čo ďalej? Na čo ich môžete použiť? A dokedy?

Vyzbierané financie je prijímateľ povinný využiť do konca nasledujúceho roka na
účel, ktorý má uvedený ako predmet činnosti, súčasne je uvedený v Zákone o
dani z príjmov
 a ktorý notár zapísal pri registrácii 
(teda ak financie získate v roku
2024, využiť ich musíte do konca roka 2025). Ak je vyzbieraná suma vyššia ako 3
320 €,
prijímateľ (organizácia) je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku, ako
získané financie využije. Ak je vyzbieraná suma vyššia ako 33 000 €, prijímateľ je
povinný do 30 dní otvoriť osobitný bankový účet a vyzbierané financie naň presunúť.
Tento bankový účet potom bude používať na vyzbieranie financií z 2% z dane aj v
budúcnosti. Ak prijímateľ tieto povinnosti nesplní, Komora notárov SR ho na jeden
rok nezaradí do zoznamu prijímateľov. Ak prijímateľ do výplaty vyzbieraných financií
zanikne, nárok na ne mu zaniká. Ak prijímateľ zanikne do 12 mesiacov po vyzbieraní
financií, je povinný vrátiť podiel správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla
prijímateľa.

Na čo môže prijímateľ získané financie použiť?

kon o dani z príjmov presne definuje, na čo je možné použiť financie získané
vďaka 2% z dane. Prijímateľ ich môže využiť iba na účely, ktoré sú v súlade s
jeho predmetom činnosti a zároveň sú vymenované v tomto zákone
.

Zákon o dani z príjmov definuje účely použitia financií vyzbieraných z 2% z dane
takto:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
  závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Zároveň to môže byť:

 • obstaranie hnuteľnej veci, ktorá sa využíva na zákonom stanovené
  účely,
 • obstaranie nehnuteľnosti, ktorá sa využíva na zákonom stanovené
  účely,
 • reklamu, ktorá bola vynaložená na zákonom stanovené účely.

Môže to byť nákup spotrebných vecí (napr. kancelárske potreby či notebook), služieb
(účty za telefón, reklama, doprava, prenájom, honoráre), nákup či výstavba
nehnuteľnosti.

Ktoré dátumy si pamätať?

Najdôležitejším dátumom je 15. december – v tento deň končí registrácia do
zoznamu prijímateľov
, nie je potom už možné údaje nijako meniť či dopĺňať. Ďalšie
dátumy, ktoré stoja za povšimnutie:
1. 9. 2023
začiatok registrácie MNO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2024
14. 12. 2023
posledný deň na registráciu MNO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2024
15. 12. 2023
Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2024
15. 1. 2024
Finančné riaditeľstvo SR zverejní Zoznam prijímateľov 2% za rok 2023 spolu so
sumami, ktoré v roku 2023 získali
31. 1. 2024
Finančné riaditeľstvo SR zašle prijímateľom Zoznam ich podporovateľov (ak to
podporovatelia odsúhlasili)
31. 1. 2024 
posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom
Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2023 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
31. 5. 2024
posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom
Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2023 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
31. 5. 2024
posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie
v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2022 získali z 2% viac ako 33
000 €
30. 6. 2024
termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do
31.03.2024 daňové priznania (financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty
prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na
podanie daňového priznania)
31. 7. 2024
termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *