Preddavky z príjmov právnických osôb

Platenie preddavkov na daň právnických osôb upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Preddavok definuje ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak ešte nepozná skutočnú výšku dane. 

Ktoré právnické osoby majú povinnosť platiť preddavky?

Povinnosť platiť preddavky majú tie právnické osoby, ktoré

  • za predchádzajúce obdobie vykázali daň vyššiu než 5 000 € a nižšiu než 16 600 € – v tomto prípade majú povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie; splatné sú do konca príslušného kalendárneho štvrťroka;
  • za predchádzajúce obdobie vykázali daň vyššiu než 16 600 € – v tomto prípade majú povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie; splatné sú do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Túto povinnosť majú aj daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie.

Kedy právnické osoby nemusia platiť preddavky na daň?

Preddavky na daň nemusia platiť právnické osoby, ktoré

  • za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázala daň nižšiu než 5 000 €;
  • sú v období likvidácie a konkurzu;
  • sú novovzniknutí daňovníci a ešte nepodávali daňové priznanie.

Ako sa počíta výška preddavku?

Po podaní daňového priznania sa vychádza zo sadzby dane, ktorá bola v danom daňovom priznaní použitá. Základ dane z daňového priznania znížený o daňovú stratu sa vynásobí 15 % (ak príjmy nepresiahli 49 790 €) alebo 21 % (ak sú príjmy vyššie ako 49 790 €) a výsledok sa matematicky zaokrúhli na 2 desatinné miesta.  

Vysporiadanie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania

Ak daňovník vznikol v období, za ktoré podáva daňové priznanie a vznikla mu povinnosť platiť preddavky na daň, má povinnosť doplatiť preddavky ku začiatku kalendárneho roka. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Ak daňovníkovi vyšla povinnosť platiť štvrťročné preddavky a daňové priznanie podával v riadnom termíne (do 31. marca), preddavky za prvý štvrťrok musí doplatiť do konca apríla. Ak podával daňové priznanie do konca júna, preddavky za prvý a druhý štvrťrok zaplatí do konca júla. Ak podával daňové priznanie do konca septembra, preddavky za prvý, druhý a tretí štvrťrok zaplatí do konca októbra.

Obdobne je to aj pri situácii, kedy daňovníkovi vyjde povinnosť platiť mesačné preddavky. V tom prípade musí do konca mesiaca nasledujúceho po lehote podania daňového priznania uhradiť preddavky za predchádzajúce mesiace.

Ak právnická osoba vznikla skôr a v predchádzajúcom období nemala povinnosť platiť preddavky, doplácať nemusí. Prvý preddavok zaplatí až za mesiac nasledujúci po lehote podania daňového priznania.

Platenie preddavkov inak

Správca dane môže určiť aj platenie preddavkov inak, a to buď na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného rozhodnutia. Ide najmä o situácie, kedy:

  • ide o platenie preddavkov na daň na základe predpokladanej výšky dane;
  • ide o daňovníkov, ktorým nevznikla povinnosť platiť preddavky (v likvidácii, v konkurze, novovzniknutí a tí, ktorí za predchádzajúce obdobie vykázali daň nižšiu ako 5 000 €);
  • ak bola daň zmenená na základe rozhodnutia správcu dane;
  • v iných odôvodnených prípadoch.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *