Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023

Právnické osoby musia podať daňové priznanie k dani z príjmov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podávajú ho na predpísanom tlačive Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie fyzickej osoby sa podáva vždy do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým môže byť:

 • kalendárny rok – od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023,
 • hospodársky rok – obdobie nepretržite za sebou nasledujúcich 12 mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom,
 • iné obdobie stanovené zákonom.

Klasický termín podania DP, ktorým je 31. 03., pripadá na nedeľu a 01. 04. je sviatok. V roku 2024 je preto termínom podania DP 02.04.2023. Do tohto dátumu je nutné daňové priznanie nielen podať, ale i zaplatiť vyplývajúcu daň. 

Ktoré právnické osoby sú povinné podať daňové priznanie?

Povinnosť podania sa týka všetkých právnických osôb, ktoré:

 • sú založené s cieľom podnikať,
 • majú na území Slovenska sídlo alebo miesto skutočného vedenia,
 • obdržali výzvu na podanie DP od správcu dane,
 • sú zahraničnou právnickou osobou, ktorá dosahuje príjmy zo zdrojov na území Slovenska.

Právnické osoby podávajú daňové priznanie bez ohľadu na výšku dosiahnutých výnosov, teda aj v prípade, že nedosiahla žiadne príjmy alebo nevykonávala žiadnu činnosť.

Ktoré právnické osoby naopak nie sú povinné podať daňové priznanie?

Niektoré právnické osoby nie sú povinné za rok 2023 podávať daňové priznanie. Ide o tieto:

 • právnická osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie, ktorá v roku 2023 dosahovala iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • občianske združenie, ak v roku 2023 dosahovalo iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane, prípadne príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ak v roku 2023 dosahovala príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, prípadne príjmy oslobodené od dane,
 • právnická osoba, ktorej príjmy v roku 2023 plynuli iba z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a z príspevkov plynúcich registrovaným cirkvám  a náboženským spoločnostiam, prípadne príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,

Národná banka Slovenska.


Základ dane, daňové výdavky a sadzby dane

Základ dane z príjmov právnickej osoby sa vypočítava na základe výsledku hospodárenia pred zdanením. Ten sa zisťuje z účtovníctva a upravuje sa o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Je potrebné správne vykázať výnosy aj náklady a správne posúdiť, či sú daňovo uznateľné. Daňové výdavky aj zdaniteľné príjmy definuje zákon o dani z príjmov.

Právnické osoby si nemôžu uplatňovať paušálne výdavky, nezdaniteľné časti základu  dane ani daňový bonus na dieťa alebo za zaplatené úroky.

Existujú dve sadzby dane pre právnické osoby – ak zdaniteľné príjmy nepresiahli 49 790 €, je sadzba dane 15 %. Ak boli zdaniteľné príjmy vyššie ako uvedená suma, sadzba dane je 21 %.

Odpočet daňovej straty z predchádzajúcich rokov

Ide o legálny nástroj na znižovanie základu dane. Treba byť však pozorný, pretože metodika odpočtu sa dynamicky mení, posledné zmeny sú platné od roku 2020. Ako na to je podrobne popísané na webe Finančnej správy.

Ako podať daňové priznanie?

Právnické osoby podávajú daňové priznanie elektronicky cez portál Finančnej správy. Prvým termínom na podanie DP a zaplatenie dane je už spomínaný dátum 02. 04. 2024. V prípade, že si chce právnická osoba termín predĺžiť, musí doručiť oznámenie o odklade podania DP takisto do tohto termínu. Ak je v konkurze alebo likvidácii, musí to stihnúť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP.

Lehotu na podanie DP je možné predĺžiť o tri mesiace, teda do 01. 07. 2024, alebo o šesť mesiacov, teda do 30. 09. 2024.

Právnická osoba uhrádza daň na svoj osobný účet daňovníka, ktorý mu bol pridelený. Pri uhrádzaní dane je potrebné uviesť správny variabilný symbol a správne číslo účtu.

Ako darovať 2% z dane?

Primárne môže darovať právnická osoba 1 % z dane – aby mohla poukázať 2 %, musí splniť podmienku,  že v zdaňovacom období (teda za rok 2022) alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania (čiže do 02. 04. 2024, resp. podľa odkladu), daroval finančné prostriedky aspoň vo výške pol percenta zaplatenej dane. Zároveň príjemca tohto daru nesmie byť daňovníkom založeným alebo zriadenému na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 Zákona o dani z príjmov. Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj inému prijímateľovi, než ktorému darovala finančné prostriedky počas zdaňovacieho obdobia.

1 % tak poukazujú všetci daňovníci – právnické osoby, ktoré chcú poukázať podiel z dane, ale nesplnili vyššie uvedenú podmienku. Zároveň platí, že právnická osoba môže poukázať podiel dane najmenej vo výške 8 € pre každého prijímateľa. Právnická osoba môže určiť aj viacerých prijímateľov podielu z dane, avšak každému z nich musí poukázať minimálne spomínaných 8 €.

Podiel z dane právnické osoby poukazujú priamo v tlačive daňového priznania.

Čo sa stane, ak daňové priznanie nepodáte?

Daňový úrad v takomto prípade ukladá pokutu vo výške od 30 € – 16 000 €, ku ktorej sa okrem dlžnej nevyplatenej dane pripočítava aj úrok z jej omeškania.

Ak ide o prvé porušenie niektorého z ustanovení daňového poriadku, Finančná správa pošle najprv upozornenie. Ide o proklientske opatrenie, tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút, ktorý Finančná správa zaviedla na začiatku tohto roka. Píšeme o ňom v tomto článku.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *