Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2023

Daňové priznanie je pre mnoho ľudí strašiakom, ale nemusí to tak byť. V tomto článku Vám popíšeme postup k úspešnému podaniu daňového priznania pre fyzické osoby, pripomenieme dôležité termíny ako aj to, kde hľadať príslušné formuláre. Zistíte, aké prílohy k nim doložiť, ako darovať 2 % z dane a tiež čo sa deje po samotnom podaní.

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie fyzickej osoby sa podáva vždy do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je uplynulý kalendárny rok.

Klasický termín podania DP, ktorým je 31. 03., pripadá na nedeľu a 01. 04. je sviatok. V roku 2024 je preto termínom podania DP 02.04.2023. Do tohto dátumu je nutné daňové priznanie nielen podať, ale i zaplatiť vyplývajúcu daň. 

Ktoré fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie?

Povinnosť podania sa týka všetkých fyzických osôb, ktorých:

  • zdaniteľné príjmy za rok 2023 presiahli 2 461,41 €,
  • zdaniteľné príjmy nepresiahli vyššie spomínanú čiastku, no vykázali daňovú stratu;
  • správca dane vyzval na podanie daňového priznania.

Kde nájsť formulár a ktorý vybrať?

Tlačivo daňového priznania nájdete na stránke Finančnej správy v katalógu elektronických formulárov. Po rozkliknutí kategórie “Daň z príjmov fyzickej osoby” sú dostupné 2 typy daňových priznaní.

Typ A sa týka daňovníkov, ktorí počas zdaňovacieho obdobia dosiahli príjmy iba zo zamestnania.

Typ B podávajú daňovníci, ktorí za dané obdobie dosiahli aj iný zdaniteľný príjem, napr. z podnikania, zo živnosti, z prenájmu či predaja nehnuteľnosti a pod.

Aké prílohy nezabudnúť?

Okrem daňového priznania netreba zabudnúť pripojiť aj prílohy, ktorými sú:

  • kópia potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od vášho zamestnávateľa a o zaplatenom povinnom poistnom,
  • kópia rodného listu Vášho dieťaťa, ak si chcete uplatniť daňový bonus na dieťa a ak nebola predložená už v minulosti,
  • kópia potvrdenia o návšteve zahraničnej školy, ak si chcete uplatniť daňový bonus na dieťa navštevujúce školu v zahraničí,
  • ak uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 ZDP, prílohou je aj doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu druhou oprávnenou osobou, okrem rodného listu, ktorý bol vydaný na území SR a v niektorých prípadoch aj doklad preukazujúci výšku základu dane druhej oprávnenej osoby,
  • kópia potvrdenia banky v prípade, že si chcete uplatniť daňový bonus za zaplatené úroky,
  • kópia potvrdenia z doplnkového dôchodkového sporenia, ak si naň sporíte,
  • potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak chcete darovať 3 % z dane a v roku 2023 ste dobrovoľníčili aspoň 40 hodín.

Ako darovať 2% z dane?

Ak si podávate daňové priznanie Vy sami, vo formulári daňového priznania zaznačte príslušnú kolónku na poukázanie 2% a vypíšte údaje zvolenej organizácie.

Ak daňové priznanie podáva namiesto Vás Váš zamestnávateľ, potom potrebujete vypísať osobitné tlačivo. K nemu potrebujete doložiť aj potvrdenie od Vášho zamestnávateľa o zaplatení dane a oboje následne podať na daňovom úrade do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Ako podať daňové priznanie?

Existujú 2 spôsoby podania – fyzicky alebo v elektronickej podobe. Podnikatelia a živnostníci podávajú daňové priznanie elektronicky využitím formulára na stránke Finančnej správy. Ostatné fyzické osoby si môžu vybrať.

Ak nie ste podnikateľ ani živnostník a rozhodnete sa pre podanie daňového priznania listinnou formou, môžete si tlačivo zakúpiť v papiernictve, vyzdvihnúť ho na daňovom úrade alebo si ho vytlačiť zo stránky Finančnej správy.

Pri jeho vypĺňaní môže padnúť vhod pomoc v podobe poučenia, ktoré je takisto možné nájsť na stránke Finančnej správy.

Daňové priznanie vyplňte čitateľným paličkovým písmom a podpíšte na všetkých požadovaných miestach. Odovzdať ho môžete na podateľni miestne príslušného daňového úradu, poprípade zaslať poštou. Nezabudnite ho však poslať doporučene a uschovať si potvrdenie o jeho odoslaní.

Čo sa deje po odovzdaní?

Ak z Vášho daňového priznania vyplýva zaplatenie dane, musíte ju uhradiť do už spomínaného termínu 02. 04.2024. Termín podania DP si môžete predĺžiť o tri mesiace, teda do 01. 07. 2024, alebo o šesť mesiacov, teda do 30. 09. 2024, ak ste dosiahli príjmy zo zahraničia. Oznámenie o odklade podania ale musíte stihnúť podať do prvého – aprílového termínu podania DP.

Ak podávate daňové priznanie po prvýkrát, daňový úrad Vám po jeho prijatí priradí a doručí tzv. osobný účet daňovníka, na základe ktorého je následne potrebné daň vyplatiť, a to do 15 dní od doručenia.

Ak ste daňové priznanie v minulosti podávali, daň sa uhrádza na základe už pridelených údajov.

Pozor! Ak Vám z daňového priznania naopak vzišiel preplatok na dani, musíte si ešte vo formulári postrážiť označenie kolónky, ktorou sa prihlásite k záujmu o vrátenie tohto preplatku. V opačnom prípade Vám preplatok vrátený nebude. Preplatok sa po spracovaní požiadavky daňovým úradom uhradí na Váš bankový účet alebo Vám bude doručený poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska najneskôr do 40 dni odo dňa lehoty na podanie daňového priznania.

Čo sa stane, ak daňové priznanie nepodáte?

Daňový úrad v takomto prípade ukladá pokutu vo výške od 30 € – 16 000 €, ku ktorej sa okrem dlžnej nevyplatenej dane pripočítava aj úrok z jej omeškania.

Ak ide o prvé porušenie niektorého z ustanovení daňového poriadku, Finančná správa pošle najprv upozornenie. Ide o proklientske opatrenie, tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút, ktorý Finančná správa zaviedla na začiatku tohto roka. Píšeme o ňom v tomto článku.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *