Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2022

Každý rok sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane registruje množstvo neziskových organizácií a každý rok sa vyzbieraná suma zvyšuje. Napríklad v roku 2020 sa takto vyzbieralo 53 389 756,81 € pre 15 831 neziskových organizácií. Kto každý sa však môže o 2% uchádzať? Dokedy to musí stihnúť, aký je postup a aké dokumenty je potrebné doložiť?

Kto sa môže registrovať?

2% z dane môžu prijímať iba tie neziskové organizácie, ktoré vznikli v roku 2020 a skôr. Ak vaša nezisková organizácia vznikla iba v tomto roku, do zoznamu prijímateľov 2% z dane sa budete môcť prihlásiť najskôr budúci rok.

Prijímateľmi sa môžu stať tieto neziskové organizácie

 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • občianske združenie,
 • Slovenský červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Ďalšími podmienkami je, že nezisková organizácia nesmie mať nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení či na daniach a v čase registrácie u notára musí mať zriadený bankový účet.

Registrovať sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane za rok 2022 je možné od 1. septembra do 15. decembra 2021. Po tomto termíne už nie je možné sa registrovať ani meniť údaje v registrácii, preto odporúčame dôkladne si skontrolovať zadané údaje. Ak v nich bude totiž chyba, o 2% z dane prídete.

Aký je teda postup do zoznamu prijímateľov 2% z dane?

 1.  Vyhľadajte notára. Vykonávať registráciu do zoznamu prijímateľov 2% z dane môže ktorýkoľvek notára na Slovensku. Poplatky za registráciu sú rôzne, avšak zvyčajne s malými rozdielmi.

 2. Predložte notárovi potrebné dokumenty.
  1. Budete potrebovať rozhodnutie o registrácii (založení organizácie s právnou subjektivitou) vrátane potvrdenia o pridelení IČO;
  2. potvrdenie od sociálnej a zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že nezisková organizácia nemá nedoplatky. Ak sú vaši zamestnanci poistení v rôznych zdravotných poisťovniach, budete potrebovať toto potvrdenie z každej z týchto poisťovní. Ak zamestnancov nemáte, toto potvrdenie sa vás netýka;
  3. potvrdenie z banky o vedení účtu danej organizácie nie staršie ako 30 dní. Na tento účet vám budú prevedené získané 2% z dane. Ak ste v minulom roku na 2% získali viac ako 33 000 €, vašou povinnosťou bolo zriadiť špeciálny účet a previesť na tieto financie. V tomto prípade potrebujete potvrdenie o vedení práve tohto špeciálne zriadeného účtu;
  4. niektorí notári môžu chcieť potvrdenie o aktuálnej existencii organizácie. Odporúčame opýtať sa priamo notára, u ktorého sa chcete registrovať.

 3.  Notár skontroluje, či vaša organizácia spĺňa podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

 4.  Následne notár spíše notársku zápisnicu o registrácii neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

 5.  Túto notársku zápisnicu musíte podpísať. Notár vyhotoví protokol o registrácii.

 6.  A je to! Vaša organizácia je zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Túto registráciu však treba opakovať každý rok.

Aké povinnosti má prijímateľ 2% z dane?

Získali ste financie vďaka 2% z dane. Čo ďalej? Na čo ich môžete použiť? A dokedy?

Vyzbierané financie je prijímateľ povinný využiť do konca nasledujúceho roka na účel, ktorý má uvedený ako predmet činnosti, súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov a ktorý notár zapísal pri registrácii (teda ak financie získate v roku 2022, využiť ich musíte do konca roka 2023). ak je vyzbieraná suma vyššia ako 3 320 €, prijímateľ (organizácia) je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku, ako získané financie využije. Ak je vyzbieraná suma vyššia ako 33 000 €, prijímateľ je povinný do 30 dní otvoriť osobitný bankový účet a vyzbierané financie naň presunúť. Tento bankový účet potom bude používať na vyzbieranie financií z 2% z dane aj v budúcnosti. Ak prijímateľ tieto povinnosti nesplní, Komora notárov SR ho na jeden rok nezaradí do zoznamu prijímateľov. Ak prijímateľ do výplaty vyzbieraných financií zanikne, nárok na ne mu zaniká. Ak prijímateľ zanikne do 12 mesiacov po vyzbieraní financií, je povinný vrátiť podiel správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa.

Na čo môže prijímateľ získané financie použiť?

Zákon o dani z príjmov presne definuje, na čo je možné použiť financie získané vďaka 2% z dane. Prijímateľ ich môže využiť iba na účely, ktoré sú v súlade s jeho predmetom činnosti a zároveň sú vymenované v tomto zákone.

Zákon o dani z príjmov definuje účely použitia financií vyzbieraných z 2% z dane takto:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Zároveň to môže byť:

 • obstaranie hnuteľnej veci, ktorá sa využíva na zákonom stanovené účely,
 • obstaranie nehnuteľnosti, ktorá sa využíva na zákonom stanovené účely,
 • reklamu, ktorá bola vynaložená na zákonom stanovené účely.

Môže to byť nákup spotrebných vecí (napr. kancelárske potreby či notebook), služieb (účty za telefón, reklama, doprava, prenájom, honoráre), nákup či výstavba nehnuteľnosti.

Ktoré dátumy si pamätať?

Najdôležitejším dátumom je 15. december – v tento deň končí registrácia do zoznamu prijímateľov, nie je potom už možné údaje nijako meniť či dopĺňať. Ďalšie dátumy, ktoré stoja za povšimnutie:

1.9.2021

začiatok registrácie MNO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2022posledný deň na registráciu MVO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2022

15.12.2021

Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2022

15.1.2022

Finančné riaditeľstvo SR zverejní Zoznam prijímateľov 2% za rok 2021 spolu so sumami, ktoré v roku 2021 získali

31.1.2022

Finančné riaditeľstvo SR zašle prijímateľom Zoznam ich podporovateľov (ak to podporovatelia odsúhlasili)

31.1.2022 

posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2021 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

31.5.2022

posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2021 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

31.5.2021

posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2020 získali z 2% viac ako 33 000 €

30.6.2021

termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2022 daňové priznania (financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania)

31.7.2021

termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov