Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2021

Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, ak

 • jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 €,
 • vykáže daňovú stratu (príjmy v tomto prípade nemusia dosiahnuť sumu 2255,72 €).

Ak fyzickej osobe takáto povinnosť nevznikla, môže podať daňové priznanie aj tak, a to buď dobrovoľne, alebo na základe výzvy správcu dane.

Aké tlačivo je potrebné a aká je lehota na podanie daňového priznania?

Existujú dva typy tlačiva daňového priznania – typ A a typ B. Ktoré máte vyplniť?

Daňové priznanie na tlačive typu A podáva fyzická osoba vtedy, keď v roku 2021 mala príjmy iba zo závislej činnosti – čiže iba zo zamestnania (podľa § 5 zákona o dani z príjmov). Ak váš zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2021, daňové priznanie nepodávate.

Daňové priznanie na tlačive typu B podáva fyzická osoba vtedy, ak mala v roku 2021 aj iné príjmy než len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania), prípadne kombináciu viacerých príjmov. V kombinácii viacerých príjmov sa rozumie:

 • príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona),
 • príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona),
 • ostatných príjmov (§ 8 zákona).

Daňové priznanie za rok 2021 je potrebné podať do 31.3.2022 vrátane, v tomto termíne je potrebné zaplatiť aj daň z príjmov. Zároveň existuje možnosť oznámiť daňovému úradu, ktorý je správcom dane, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Toto oznámenie sa podáva na štruktúrovanom tlačive. Lehotu na podanie DP si môžete predĺžiť buď o 3 celé kalendárne mesiace (teda do 30.6.2022) alebo o šesť celých kalendárnych mesiacov (teda do 30.9.2022) v prípade, že máte ako fyzická osoba príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

Ako podať DP a ako vyplniť tlačivo?

Daňové priznanie je možné podať buď elektronicky alebo listinne. Fyzické osoby – podnikatelia sú povinné podať DP elektronicky cez portál finančnej správy. Fyzické osoby – nepodnikatelia si môžu vybrať medzi elektronickým a listinným podaním DP, avšak v prípade listinného podania musia na podateľňu doručiť nielen samotné vyplnené DP, ale aj potvrdenie o jeho podaní. Prípadne je možné poslať tieto tlačivá aj poštou, ideálne doporučene.

Ako správne vyplniť tlačivo nájdete v tomto videu od zmudri.sk.

Aké príjmy sa uvádzajú do daňového priznania?

Ak ste mali v roku 2021 viacero typov príjmov, musíte si najprv zistiť, či sa zdaňujú alebo či sú od dane oslobodené. Príjmy, ktoré sa zdaňujú, nájdete v § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov. V § 9 toho istého zákona zasa nájdete príjmy, ktoré sú od dane oslobodené.  Tieto príjmy je potom potrebné rozdeliť na aktívne a pasívne – vykázať daňovú stratu a uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane totiž môžete iba pri aktívnych príjmoch.

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2021 dosiahli príjmy z prenájmu (podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) alebo príjem z príležitostných činností (podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov), môžete si uplatniť oslobodenie od dane až do výšky 500 € súhrnne. (Teda ak ste mali oba tieto príjmy, nemôžete si uplatniť oslobodenie 500 € na oba zvlášť; výška oslobodenia od dane môže byť maximálne 500 € spolu za oba príjmy). Ak takéto príjmy nedosiahli sumu 500 €, nemusíte ich uvádzať. Ak prekročili sumu 500 €, do DP ich uveďte vo výške už zníženej o maximálne 500 €. V rovnakom pomere v akom si znížite príjmy je potom potrebné znížiť aj daňové výdavky. Oslobodené môžu byť aj niektoré ďalšie príjmy, ktoré nájdete v zákone o dani z príjmov.

Aké výdavky uviesť v daňovom priznaní?

Ak ste v roku 2021 mali iba príjmy zo zamestnania, podľa zákona o dani z príjmov máte výdavky iba na poistné a ďalšie príspevky, ktoré už zamestnávateľ zrazil zo mzdy, teda spôsob uplatnenia výdavkov si už nevyberáte.

Fyzická osoba, ktorá mala aj iné príjmy (podľa § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov), si môže vybrať, či si uplatní paušálne výdavky alebo skutočne preukázateľné výdavky.

Paušálne výdavky sa vypočítajú ako percento z príjmov (ktorých výšku už poznáte). Ak máte príjmy podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4, výška paušálnych výdavkov je 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne 20 000 €. Ak máte príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) je ich výška 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne 5 040 €.

Pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) nie je možné uplatniť si paušálne výdavky.

Skutočne preukázateľné výdavky sú také výdavky, ktoré ste ako fyzická osoba preukázateľne vynaložili na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, a ktoré sú zaúčtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo zaevidované v daňovej evidencii.

Nezdaniteľné časti základu dane

Nezdaniteľné časti základu dane môžu byť tri:

 1. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 2. nezdaniteľná časť základu dane na manžela alebo manželku,
 3. nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Takmer každý fyzická osoba s aktívnymi príjmami má nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane. V prípade, ak čiastkový základ dane, resp. základ dane z príjmov je nižší alebo rovný ako 92,8-násobok sumy, t. j. ako 19 936,22 €, fyzická osoba má nárok na uplatnenie ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 4 511,43 €.

Daňový bonus

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť fyzická osoba vtedy, ak spĺňa podmienky na uplatnenie. Sú to tieto:

 • vyživované dieťa musí žiť s daňovníkom v domácnosti,
 • daňovník musí dosiahnuť príjem 3 738 € a viac,
 • daňovník nesmie vykázať daňovú stratu.
V závislosti od veku dieťaťa sa výška daňového bonusu pohybuje v rozmedzí od 278,64 € do 557,28 €.

Existuje aj daňový bonus na zaplatené úroky, opäť je potrebné splniť zákonom dané podmienky. Výška daňového bonusu je 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2021, maximálne 400 €. Viac o tomto daňovom bonuse sa dozviete v tomto článku.

Poukázanie 2 % z dane

Ak spĺňate podmienky, môžete ako fyzická osoba poukázať 2 (príp. 3) % zo zaplatenej dane vami vybranej organizácii, ktorá je uvedená v zozname prijímateľov. Ide o sumu minimálne 3 €. Podmienkou darovanie 3 % je vykonanie dobrovoľníckej činnosti v minimálnom rozsahu 40 hodín. Poukázať 2 % (resp. 3%) z dane je možné priamo v daňovom priznaní. Aby ste tak mohli urobiť, je potrebné zaplatiť daň v stanovenom termíne a nemať nedoplatky na dani.

Ak za vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ, musíte vypísať osobitné tlačivo. K nemu potrebujete doložiť aj potvrdenie od Vášho zamestnávateľa o zaplatení dane a oboje následne podať na daňovom úrade.

Povinné prílohy k daňovému priznaniu

Prílohy k daňovému priznaniu sa pripájajú v prípade listinného aj elektronického podania. Pri elektronickom ich nahráte do časti Prílohy v stanovenom formáte, pri listinnom podaní pripájajte kópie (nie originály) a v kolónke prílohy zvýšte číslo.

K povinným prílohám patria:

 • kópia potvrdenia o príjmoch od Vášho zamestnávateľa,
 • kópia rodného listu Vášho dieťaťa, ak si chcete uplatniť daňový bonus na deti,
 • kópia potvrdenia banky v prípade, že si chcete uplatniť daňový bonus za zaplatené úroky,
 • kópia potvrdenia z doplnkového dôchodkového sporenia, ak si naň sporíte,
 • potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak chcete poukázať 3 % z dane.

Užitočné tipy

 1. Ak aj chcete podať daňové priznanie listinne, vypĺňajte ho na počítači cez elektronický formulár alebo niektorú z aplikácií, ktoré túto možnosť ponúkajú a potom ho vytlačte. Zvyčajne vás totiž upozornia na chyby a tiež za vás vypočítajú potrebné sumy.
 2. Ak vám v daňovom priznaní vyjde preplatok, musíte ešte v tlačive označiť kolónku, že tento preplatok chcete mať vyplatený. Do 40 dní po lehote na podanie DP vám potom príde preplatok buď na účet alebo poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska.
 3. Ak daňové priznanie zabudnete alebo nestihnete podať, urobte tak čím skôr. V prípade, že viete, že to nestíhate, oznámte odklad podania DP. Hrozí vám totiž pokuta vo výške 30 až 16 000 €, ku ktorej sa okrem nevyplatenej dane pripočítava aj úrok z omeškania, a to za každý deň.
 4. V prípade, že by ste vyplnenie daňového priznania radšej nechali na odborníka, neváhajte nás kontaktovať.