Ako poukázať 2 % z dane

Daňovník sa môže rozhodnúť, že zo zaplatenej dane poukáže istý podiel na osobitný účel. Je to jeho právo, môže tak urobiť ak chce, ale nič mu neprikazuje, aby tak urobil. Komu však môže dve, resp. tri percentá z dane poukázať? A kedy to môžu byť až tri percentá? A kedy jedno percento? Aké podmienky je potrebné splniť a na čo môže prijímateľ získané financie použiť?

Komu môže daňovník percentá z dane poukázať?

Podiel z dane môže daňovník poukázať nasledovným subjektom:

 • občianske združenia,
 • nadácie,
 • neinvestičné fondy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti,
 • organizácie s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja.

Zoznam prijímateľov je zverejnený na webovej stránke Finančnej správy.

Kedy môže daňovník – fyzická osoba poukázať 3 %?

Daňovník – fyzická osoba môže poukázať 2 % z dane. Daňovník – fyzická osoba, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť a v roku 2022 (teda v roku, za ktorý platí daň), sa dobrovoľníctvu venoval aspoň 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, môže poukázať až 3 % z dane.
Písomné potvrdenie, ktoré je povinný predložiť, sa vydáva na žiadosť dobrovoľníka prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a musí obsahovať  informácie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti.

 

V prípade preplatku na dani daňový úrad zníži preplatok o poukázanú sumu. Fyzická osoba môže podiel z dane poukázať iba jednému prijímateľovi a to vo výške najmenej 3 €.

Ako poukázať percentá z dane v prípade daňovníka – fyzickej osoby

Existujú dva spôsoby – záleží, či daňovník podáva daňové priznanie alebo nie.

V prípade, že daňovník podáva daňové priznanie:

 • vyplniť a podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A alebo typu B,
 • v daňovom priznaní typu A vyplniť v oddiele VIII. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona (strana 5),
 • v daňovom priznaní typu B vyplniť vyhlásenie v oddiele XII. (strana 12),
 • zaplatiť daň z príjmov vypočítanú v daňovom priznaní za rok 2021 najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (výnimku má daňový nedoplatok do 5 €). Deň zaplatenia dane sa ráta ako deň, kedy platba odišla z účtu daňovníka.

Prípadný odklad podania daňového priznania nemá na poukázanie podielu dane žiaden vplyv. Avšak poukázanie podielu dane je obmedzené tým, že je možné urobiť tak iba v riadnom daňovom priznaní. V dodatočnom to už nie je možné, taktiež nie je možné doplniť samostatné tlačivo.

V prípade, že daňovníkovi zamestnávateľ vystavil ročné zúčtovanie:

 • vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie dane zamestnancom – do 15. 2. 2023 (zamestnávateľ ho vykoná do 31. 3. 2022,
 • v tejto žiadosti vyznačiť v časti BII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a účely § 50 zákona“,
 • zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca vystaví na štruktúrovanom tlačive Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti v termíne do 15.04.2023,
 • predložiť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom správcovi dane – teda Daňovému úradu. V roku 2023 zamestnanec (daňovník) predloží daňovému úradu tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane najneskôr do 2. 5. 2023 (riadny termín 30. 4. 2023 pripadá na víkend). Prílohou vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje 3 % zo zaplatenej dane. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade alebo poslať poštou. Vyhlásenie obsahuje identifikačné údaje zamestnanca (daňovníka), výšku dane a sumu poukázanú pre prijímateľa 2 %, dátum zaplatenia dane, údaje o prijímateľovi a súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi o daňovníkovi.

Kedy môže daňovník – právnická osoba poukázať 1 %?

Primárne môže darovať právnická osoba 1 % z dane – aby mohla poukázať 2 %, musí splniť podmienku,  že v zdaňovacom období (teda za rok 2022) alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania (čiže do 31. 3. 2023, resp. podľa odkladu), daroval finančné prostriedky aspoň vo výške pol percenta zaplatenej dane. Zároveň príjemca tohto daru nesmie byť daňovníkom založeným alebo zriadenému na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 Zákona o dani z príjmov. Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj inému prijímateľovi, než ktorému darovala finančné prostriedky počas zdaňovacieho obdobia.

1 % tak poukazujú všetci daňovníci – právnické osoby, ktoré chcú poukázať podiel z dane, ale nesplnili vyššie uvedenú podmienku. Zároveň platí, že právnická osoba môže poukázať podiel dane najmenej vo výške 8 € pre každého prijímateľa. Právnická osoba môže určiť aj viacerých prijímateľov podielu z dane, avšak každému z nich musí poukázať minimálne spomínaných 8 €.

Ako poukázať percentá z dane v prípade daňovníka – právnickej osoby

Pre daňovníkov – právnické osoby existuje iba jeden spôsob, akým môžu poukázať podiel z dane, a to nasledovný:

 • vyplniť a podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022,
 • priamo v tlačive daňového priznania vyplniť v časte VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (IČO, názov, resp. obchodné meno prijímateľa),
 • ak chce právnická osoba uviesť viacero prijímateľov, uvedie ich v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania,
 • zaplatiť vypočítanú daň z príjmov za rok 2022 najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (výnimku má nedoplatok do výšky 5 €).

Podmienky

Aby mohol daňovník poukázať podiel z dane, musí splniť niekoľko podmienok. Sú to tieto:

 1. daňovník, ktorý podal daňové priznanie, nesmie mať po 15 dňoch po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani (s výnimkou nedoplatku do 5 €),
 2. daňovník, ktorý požiadal o ročné zúčtovanie, nesmie mať nedoplatok na dani (nedoplatok musí byť vyrovnaný najneskôr v mzde za marec)
 3. daňovník – fyzická osoba môže uviesť ako príjemcu podielu dane iba jednu právnickú osobu, najnižšia možná poukázaná suma je 3 €,
 4. daňovník – právnická osoba môže uviesť ako príjemcov podielu z dane viac právnických osôb, avšak každej z nich musí poukázať aspoň najnižšiu možnú poukázanú sumu 8 €,
 5. prijímateľ podielu dane musí byť k 31. 12. 2022 uvedený v centrálnom registri prijímateľov.

Prijímateľ podielu dane dostane peniaze vyplatené do troch mesiacov od podania vyhlásenia daňovníkom.

Na čo môžu byť financie použité

To, na čo môžu byť použité prostriedky získané prostredníctvom poukázaného podielu z dane, stanovuje zákon, konkrétne §50 Zákona o dani z príjmov. Prijímateľ však musí mať účel, na ktorý ich použije, zakotvený aj vo svojej nadačnej listine, stanovách alebo štatúte. Zákon o dani z príjmov uvádza tieto účely:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva, a sociálnych služieb
 2. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Tiež je možné financovať aj administratívne výdavky, ktoré nesúvisia priamo na napĺňanie týchto účelov, avšak iba čiastočne a v zodpovedajúcom pomere.

Ak prijímateľ financie, ktoré získal vďaka podielu na dani, nepoužije na uvedené účely do konca roka nasledujúceho po roku, kedy ich získal (čiže ak získa financie v roku 2023, musí ich použiť do konca roka 2024), musí ich vrátiť miestnemu daňovému úradu (správcovi dane podľa sídla prijímateľa) najneskôr do 90 dní (v tomto prípade do 30. 3. 2025).