Daň z motorových vozidiel a miestne dane

Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorového vozidla a k miestnym daniam. Ktorých motorových vozidiel sa to týka? A čo spadá pod miestne dane? 

Ktoré vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel?

 • Daň z motorových vozidiel je upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. Podľa tohto zákona sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá nasledujúcich kategórií:
 • L1e až L7e – mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky,
 • M1 – osobný automobil,
 • M2 a M3 – autobusy,
 • N1 až N3 – nákladné vozidlá,
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá.

Naopak, dani z motorových vozidiel nepodliehajú vozidlá nasledovných kategórií:

 • T, C – kolesové a pásové traktory,
 • R – prípojné vozidlo za traktor,
 • S – ťahaný vymeniteľný stroj za T, C,
 • P – pracovný stroj,
 • LS – snežné skútre,
 • V – ostatné vozidlá.

Daň z motorového vozidla je potrebné zaplatiť za vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike. Takéto vozidlo sa teda stáva premetom dane.

Čo znamená pojem „používanie vozidla na podnikanie“?

Používaním vozidla na podnikanie je podľa zákona:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, o vozidle,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii v zmysle § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z.,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla,
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

Kto platí daň z motorového vozidla?

Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ako držiteľ vozidla v doklade vozidla a ktorá používa vozidlo evidované na Slovensku na podnikanie. Ak je držiteľom vozidla organizačná zložka, daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom organizačnej zložky.

V niektorých prípadoch môže byť daňovníkom osoba, ktorá nie je držiteľom vozidla, ale toto vozidla používa. Ide o prípady, kedy:

 • fyzická osoba – držiteľ vozidla – zomrela a vozidlo sa ďalej používa na podnikanie,
 • je držiteľom vozidla právnická osoba, ktorá zanikla alebo bola zrušená, no vozidlo sa ďalej používa na podnikanie,
 • držiteľ vozidla nepoužíva vozidlo na podnikanie a na podnikanie ho používa iná osoba.

Ktoré vozidlá sú oslobodené od dane z motorových vozidiel?

Existujú 4 prípady, kedy je vozidlo oslobodené od dane. Ide o tieto vozidlá:

 • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, pričom musí byť zaručená vzájomnosť – daňové priznanie sa nepodáva,
 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby, vozidlo požiarnej ochrany – oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní,
 • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme – oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní,
 • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe – oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

Výška dane, vznik a zánik daňovej povinnosti

Základná sadzba dane pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, sa stanovuje podľa výkonu motora v kW – avšak ročná sadzba je 0€.

Základná sadzba pre vozidlá kategórie L a M1 s klasickým pohonom sa stanovuje podľa objemu motora. Tieto sadzby nájdete v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. V tejto prílohe nájdete v prehľadnej tabuľke aj sadzby pre úžitkové vozidlá a autobusy a pre ťahače a návesy. § 7 zákona o dani z motorových vozidiel ďalej upravuje zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane.

V prípade hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn (CNG alebo LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon je ročná sadzba dane upravená v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla ešte o 50%.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane – teda vozidlo evidované na Slovensku bolo použité na podnikanie (ak spadá do kategórie, ktorých sa to týka – viď úvod článku). To znamená, že ak ste vozidlo začali na podnikanie používať napr. 10. decembra, daňová povinnosť vznikla k 1. decembru. Toto pravidlo má dve výnimky:

 1. v prípade vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie – v tomto prípade vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca (teda ak dôjde k zrušeniu daňovníka bez likvidácie v decembri, novému daňovníkovi vzniká povinnosť 1. januára),
 2. v prípade vzniku daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri rovnakom predmete dane (teda ak dôjde napr. k predaju vozidla, ktoré je predmetom dane, 10. decembra, novému daňovníkovi vzniká povinnosť 1. januára).

Vznik daňovej povinnosti sa uvádza v daňovom priznaní, to sa však nevzťahuje na prípad, že je daňovníkom zamestnávateľ.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Vznik aj zánik daňovej povinnosti sa oznamuje v daňovom priznaní. Ak počas celého zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) vozidlo nebolo predmetom dane – nepoužívalo sa na podnikanie ani jeden deň, o vozidle nebolo účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii alebo sa naň neuplatňovali výdavky spojené s jeho užívaním – je podnikateľ povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho daňového obdobia.

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

Zdaňovacím obdobím je pre daň z motorových vozidiel kalendárny rok, daňové priznanie sa podáva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho rok a v tomto termíne je potrebné daň aj zaplatiť.

Zdaňovacie obdobie je špeciálne upravené, ak daňovník:

 • sa ruší likvidáciou – zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, kedy vstúpil do likvidácie,
 • sa ruší bez likvidácie – zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, kedy daňovník zanikol bez likvidácie,
 • bol na jeho majetok vyhlásený konkurz -zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
 • ukončil alebo prerušil podnikanie – zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie.

Vo všetkých týchto prípadoch je daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie do jedného mesiaca od konca zdaňovacieho obdobia a v tejto lehote daň aj zaplatiť.

V prípade úmrtia daňovníka podáva daňové priznanie dedič.

Preddavky a kde ich platiť

Preddavky sa vypočítavajú z predpokladanej dane. Na základe predpokladanej výšky dane môžu byť štvrťročné alebo mesačné. Nastať môžu tri situácie:

 • ak výška predpokladanej dane k 1. januáru nepresiahne 700 €, daňovník preddavky neplatí,
 • ak výška predpokladanej dane k 1. januáru presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €, daňovník platí preddavky štvrťročne, preddavky sú vo výške jednej štvrtiny dane a splatné sú do konca príslušného štvrťroka,
 • ak výška predpokladanej dane k 1. januáru presiahne 8 300 €, daňovník platí preddavky mesačne, preddavky sú vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a splatné sú do konca kalendárneho mesiaca.

Pre zdaňovacie obdobie 2023 sa štvrťročné preddavky platili vo výške jednej tretiny predpokladanej dane a splatné boli do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka. Mesačné preddavky sa platili vo výške jednej devätiny predpokladanej dane a splatné boli do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca.

Správu dane z motorového vozidla vykonáva daňový úrad podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby. Ak sa takto nedá určiť miestna príslušnosť, riadi sa podľa miesta organizačnej zložky daňového subjektu alebo podľa miesta, kde vykonáva väčšinu svojej činnosti. Ak sa ani tak nedá určiť miestna príslušnosť, správa dane spadá pod Daňový úrad Bratislava.

Vzory tlačív

Vzory tlačív k dani z motorových vozidiel nájdete na webe Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Miestne dane

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „poplatok“) sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tieto miestne dane ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom je definovaná ich sadzba, zníženie daní či oslobodenie od nich. Spravidla sú dostupné na webe obcí.

Hlavný rozdiel oproti iným daniam je ten, že daňové priznanie sa podáva iba raz – nanovo až vtedy, keď nastane nejaká zmena. Daňovník v daňovom priznaní prizná, čo vlastní k 1. januáru daného roka a obec mu vypočíta daň, funguje to teda inak ako pri ostatných daňových priznaniach. Zároveň sú miestne dane špecifické tým, že sa ako jediné platia vopred, teda do konca januára 2024 už zaplatíte miestne dane a poplatky na rok 2024, nie spätne za uplynulý rok.

O ktoré dane a poplatky ide?

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • poplatok za komunálny odpad,
 • poplatky za drobné stavebné odpady.

Kto vykonáva správu týchto daní a poplatkov?

Správu za daň z nehnuteľnosti vykonáva obec, v ktorej území táto nehnuteľnosť stojí. Ostatné dane a poplatky spravuje obec, ktorá ich zaviedla. V prípade Bratislavy a Košíc správu miestnych daní a poplatkov za odpady vykonávajú mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.

Vzory tlačív

Vzory tlačív k miestnym daniam nájdete na webe Ministerstva financií Slovenskej republiky.