Finančná správa od januára 2023 uvidí príjmy prenajímateľov aj poskytovateľov služieb zdieľanej ekonomiky

Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti novela zákona č. 250/2022 o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorej digitálne platformy musia automaticky poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým úradom. Uvádza sa tak do praxe smernica DAC7, ktorá zavádza takúto povinnosť pre digitálne platformy naprieč všetkými štátmi Európskej únie. Doteraz boli údaje dostupné iba na vyžiadanie. Aplikáciou tejto smernice by malo dôjsť k obmedzeniu doterajších daňových únikov a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti.

O ktoré platformy ide?

Povinnosť odosielať údaje finančnej správe budú mať tieto platformy:

 • platformy na prenájom nehnuteľností (napr. Airbnb, Booking),
 • platformy zdieľanej ekonomiky, ako napr. aplikácie na prepravu (Bolt, Uber),
 • digitálne platformy uľahčujúce vzájomný predaj tovaru alebo služieb medzi (napr. Sashe),
 • aplikácie na živé vysielanie, ktoré umožňujú používateľom prístup k podujatiam / predstaveniam za poplatok,
 • technologické spoločnosti poskytujúce platformy na doručovanie potravín (ako v Česku rohlik.cz),
 • virtuálne trhoviská s najrôznejším tovarom (športové oblečenie, oblečenie, fotografie atď.),
 • platformy na prenájom jácht,
 • online cestovné kancelárie,
 • poskytovatelia otvorených online kurzov a aukčné platformy na trhu,
 • trh so službami na voľnej nohe.

Ktoré údaje budú platformy povinní poskytovať a koho sa to netýka?

Platformy budú finančnému úradu poskytovať tieto údaje:

 • identifikátor finančného účtu predávajúceho alebo poskytovateľa služby na obchodnej platforme,
 • obchodné meno (pri právnických osobách), meno a priezvisko (pri fyzických osobách) držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca odplata,
 • adresa sídla alebo adresa trvalého pobytu,
 • pri právnických osobách: IČO, DIČ vrátane členského štátu EÚ vydania, identifikačné číslo pre DPH (ak je k dispozícii),
 • pri fyzických osobách dátum narodenia,
 • celková odplata vyplatená alebo pripísaná počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola odplata vyplatená alebo pripísaná,
 • poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia,
 • pri prenájme bývania dostane finančná správa aj zoznam nehnuteľností s príslušným katastrálnym číslom, resp. jeho ekvivalentom podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza.

Oznamovacej povinnosti nebudú podliehať veľkí poskytovatelia hotelového ubytovania (viac ako 2000 služieb za oznamovacie obdobie), vládne subjekty, subjekty, s ktorých akciami sa obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi, ale ani drobní predajcovia (menej ako 30 služieb za oznamovacie obdobie, pričom súhrnná tržba nebude vyššia ako 2 000 €).

Aké povinnosti majú prenajímatelia a poskytovatelia služieb na digitálnych trhoviskách?

Ak ste živnostník alebo firma a máte aktívne IČO, nemusíte sa registrovať osobitne kvôli prenájmu. Ak do tejto kategórie nespadáte, musíte sa na daňovom úrade registrovať do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste začali nehnuteľnosť prenajímať. Žiadosť môžete predložiť do podateľne okresného daňového úradu, poštou alebo cez portál slovensko.sk s občianskym preukazom s čipom a zaručeným elektronickým podpisom. Tlačivo a ďalšie informácie k registrácii nájdete na webe finančnej správy.

Do konca marca, resp. do konca júna nasledujúceho roka potom musíte podať daňové priznanie. Z tejto povinnosti sú oslobodení tí ľudia, ktorí mali za celý kalendárny rok zo závislej činnosti (zamestnania) a prenájmu nehnuteľnosti spolu príjem nižší ako 2 289, 63 €. Pri prenájme sú od zdanenia oslobodené príjmy do 500 €.
Tieto príjmy z prenájmu sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1, riadok č. 11. Preukázateľné daňové výdavky sa uvádzajú v stĺpci 2, musia byť však spracované v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve alebo v daňovej evidencii. Medzi akceptované výdavky patria platby za energie, internet, úrok zo splátky hypotéky na danú nehnuteľnosť alebo výdavky za vstavané zariadenie či spotrebiče. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Ak sa nezaregistrujete, alebo zaregistrujete, ale nepriznáte skutočný príjem, hrozí vám pokuta vo výške 30 až 20 000 €. Výška pokuty závisí od závažnosti konania.

Aké pokuty hrozia, ak nepodáte daňové priznanie?

 • 30 až 16 000 € za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote, resp. v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku,
 • 60 až 32 000 € lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku
 • 60 až 20 000 € za nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote 
 • 30 až 3 000 € za nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa zákona, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i).

Správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti.

Ako bude fungovať kontrola príjmov?

Digitálne platformy, ktoré ponúkajú predaj tovaru, prenájom nehnuteľností či dopravných prostriedkov, poskytujú ubytovacie, stravovacie, dopravné a ďalšie služby, budú mať povinnosť automaticky posielať finančnej správe detailné údaje o tom, aké služby a tovary poskytli firmy aj fyzické osoby za uplynulý rok a aký z nich cez túto digitálnu platformu dosiahli príjem. Tieto údaje si finančná správa následne porovná s daňovým priznaním. V prípade nesúladu bude môcť začať daňovú kontrolu s cieľom dorubiť daň za nezdanený príjem.

Novinkou budú aj tzv. cezhraničné daňové audity, teda spoločné daňové kontroly finančných správ dvoch alebo viacerých krajín. Ak teda prenajímate nehnuteľnosť v zahraničí a zahraničný úrad bude mať podozrenie na nesprávne odvedenú daň, požiada slovenské orgány o cezhraničnú daňovú kontrolu. Obaja národní správcovia dane sa tak budú môcť pozrieť na príjmy prenajímateľa, Finančná správa na Slovensku zároveň bude môcť použiť výsledky spoločnej kontroly pri kontrole priznaných daní na Slovensku.